Births for Tuesday, Aug. 8, 2017

• Blazen Kaoahi Maka Olanolan Butch Martins • Tytan Thomas Kaikoa Rodney Contrades • Alexis Kiapolani Diaz-Smith • Kaiali‘I Byron Hendrix Dawbarn • Aliyah Leolani Lagazo Santiago-Ader • Jessica Hart-Olanolan and Kevin Martins greeted their first child, a boy, Blazen

0 Comments