Obituaries for Wednesday, January 23, 2019

• William ‘Whitey’ Pascua • Florence K. Tamura • Fidel Baldonado • Dionis ‘Nicia’ Niniau Doronio Bernaldes McGihon • Miyuki Maehata • Toshie Fujita Matsunaga • Roberto Damo Badua • David Wayne Ibsen • Mark Adam Dizol • Kathleen Reale

Obituaries for Sunday, January 20, 2019

• David Wayne Ibsen • Roberto Damo Badua • Fidel Baldonado • Christopher Len Price • Dionis ‘Nicia’ Niniau Doronio Bernaldes McGihon • Paul Arnold Mason • Allison Michiko Uyehara

Obituaries for Thursday, January 17, 2019

• Dolores Dias • Toshie Fujita Matsunaga • Jean Marie Bartolo • Roberto Damo Badua • Fidel Baldonado • George Huddy Furtado • Dionis ‘Nicia’ Noniau Doronio0 Bernaldes McGihon • David Wayne Ibsen • Miyuki Maehata

Obituaries for Wednesday, January 16, 2019

• Dolores ‘Dolly’ ‘Doding’ Teresa Espina • Sunao ‘Nancy’ Kinoshita Pescador • Jean Marie Bartolo • Jon Kalani Makanani • William ‘Whitey’ Pascua • George De Costa • Yukitoshi Inouye