Ke Känäwai Mämalahoe

Synopsis: What is the meaning of the Law of the Splintered Paddle? Does it cover camping on sidewalks?

Aloha mai e nä makamaka heluhelu o Kauakükalahale. I ka pule nei i hala, ua ho‘omaka iho nei ka ho‘okö ‘ana o ke Külanakauhale i ke känäwai hou e ho‘oha‘alele ai i ka po‘e e ho‘omoana ana ma nä pïpä alanui o Honolulu. ‘O ka Pila 7 ia, ‘o ia ho‘i, ‘o nä mea ho‘ouluhua wale a mea ‘äke‘ake‘a paha e waiho ana ma ka pïpä alanui, he hiki i ka limahana külanakauhale ke lawe aku i ia mau mea i kahi ‘ë. ‘O ka mana‘o o nä luna külanakauhale, inä e lawe ‘ia aku ia mau mea, e ha‘alele aku ka po‘e na läkou ia mau mea.

I mea aha lä ka Pila 7? Ua kipaku wale ‘ia aku ka po‘e e noho pa‘a ana ma kahakai ma mua. Kohu mea lä, he mana ko ke aupuni e hana e like me kona makemake. I këia manawa na‘e, ua häpai ‘ia a‘ela ke Känäwai Mämalahoe, ‘o ia ho‘i, “E hele ka ‘elemakule, ka luahine, a me nä kamali‘i a moe i ke ala ‘a‘ohe mea näna e ho‘opilikia.” A ‘o ke kumu i häpai ‘ia ai ua känäwai nei, he paukü ia no loko mai o ke Kumu Känäwai o Hawai‘i nei. ‘O ka paukü 10 nö ia o ka mokuna 9 o ke Kumu Känäwai. Ua unuhi ‘ia ka ‘ölelo haole mai loko mai o ka ‘ölelo Hawai‘i, ‘oiai, ua ho‘opuka ‘ia nö ‘o Mämalahoe Känäwai, a no laila, eia mai ka ‘ölelo haole, “Let every elderly person, woman and child lie by the roadside in safety.”

‘O kekahi po‘e, kapa aku läkou i ia känäwai ‘o Mämalahoa Känäwai, akä, ‘a‘ole e nänä ‘ia ka pololei a me ka ‘ole o ka inoa o ia känäwai. ‘O ka mea nui o këia mo‘olelo, he aha lä ka mana‘o o Kamehameha ma ka ho‘opuka ‘ana i ia känäwai? He mau nïnau paha ke kupu a‘e. ‘O ka ‘elemakule, ka luahine a me ke keiki, ‘o läkou wale nö ke ho‘omalu ‘ia? He hiki ke ho‘opilikia ‘ia aku ke käne a me ka wahine, ke kanaka makua ho‘i? ‘A‘ole paha. Ma “He Moolelo No Kamehameha I,” ‘ölelo ‘ia, “O ka manao nui o keia Kanawai, he maluhia.” ‘Eä, inä ‘o ka mana‘o nui o këia Känäwai, he maluhia, helu pü ‘ia ke käne a me ka wahine ma loko o ia pü‘ulu.

‘O kekahi nïnau, ‘o ke ala wale nö kahi maluhia? Wahi a ka Meia Kirk Caldwell, i kona mana‘o, ‘a‘ole e ‘ae ana ia känäwai e ho‘omoana ke kanaka ma ke ala a mau loa. Ua ‘ölelo ‘o Caldwell, he känäwai ia no ka pono o ke kamahele, ‘a‘ole no ka ho‘omoana ‘ana ma ka pïpä alanui. Ua heluhelu paha ka Meia i ka mo‘olelo i puka ai ‘o Mämalahoe Känäwai? He mau mana nö. Akä, ke kuhi nei ko ‘oukou mea käkau, ‘a‘ole wale nö kahi maluhia ‘o ke ala. “‘O ka mana‘o nui o këia Känäwai, he maluhia.” Ma nä wahi a pau nö paha. A ‘o ke kamahele a me ke kanaka e ho‘omoana ana ma ka pïpä alanui paha ke mälama ‘ia.

A ‘o kekahi mea nui paha, ‘o nä Ali‘i kekahi ke ho‘opilikia ‘ole aku i ke kanaka. ‘O ka mälama kanaka paha ka mana‘o nui. A no laila, ‘o ka Pila 7, he kü‘ë ia i ke Känäwai Mämalahoe. He pono i nä luna külanakauhale ke ‘imi aku i wahi e mälama pono ‘ia ai ke kanaka hale ‘ole.

• E ho‘ouna ‘ia mai nä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei: kwong@hawaii.edu, rsolis@hawaii.edu

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the TERMS OF SERVICE. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. To report comments that you believe do not follow our guidelines, send us an email.